Contact and Newsletter
Contact Us
W czym możemy Ci pomóc?​

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla klientów, kontrahentów, dostawców oraz ich przedstawicieli osób kontaktujących się z Zalaris Polska sp. z o.o

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zalaris Polska Sp. z o.o. z siedzibą Pucka 5, 81-036 Gdynia. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: e-mail: iod@zalaris.com lub pisząc na adres: Zalaris Polska Sp. z o.o.., ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 2. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe:
  1. osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zawartych umów, zamówień, zleceń, w procesie sprzedaży lub zakupu towarów i usług oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją zawieranych umów zamówień i zleceń na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  2. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: danych udostępnianych przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), internetową bazę Regon opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny, danych ze strony Krajowego Rejestru Sądowego, danych dostępnych na stronach internetowych klientów oraz informacji takich jak: dane kontrahenta, nr telefonu, adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f w celach aktualizacji danych i zapewnienia ich integralności oraz w celach ewentualnych zapytań o wyrażenie zgody na możliwość wysyłania ofert promocyjnych i informowania o działaniach marketingowych,
 3. Ponadto administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celach:
  1. wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu księgowego zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO
  2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w ramach:
 • informowania o nowych produktach, usługach, promocjach, w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów
 • komunikacji pocztą e-mail i za pomocą formularza kontaktowego,
 • przetwarzania danych osobowych pracowników i osób, których dane wykonawca może przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 • dochodzenia roszczeń, zapobiegania oszustwom
 • rozpatrzenia reklamacji
 1. oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach marketingowych innych niż marketing własnych produktów oraz oferowania produktów partnerów handlowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w zależności, który z poniżej podanych okresów będzie najdłuższy:
  1. na czas realizacji umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
  2. na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na administratora lub
  3. na czas przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub
  4. na czas do odwołania zgody w celach innych niż marketing własnych produktów oraz oferowania produktów partnerów handlowych
 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora
  tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej
  z administratorem umowy powierzenia przetwarzania takie jak podmioty zapewniające wsparcie finansowo-księgowe oraz informatyczne.
 2. Dane osobowe pozyskane przez administratora, nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą z podaniem źródeł wymienionych w pkt. 2 b niniejszej klauzuli będą przetwarzane dobrowolnie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO z możliwością złożenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych jest wymogiem umownym, a w zakresie obowiązków rachunkowych wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o świadczenie usług i związanych z nią obowiązków wynikających z przepisów prawa..
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  a w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.
 4. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.